බෞද්ධ ග්‍රන්ථ හා ලිපි

                    බුදු සසුන වනසන කඳ පණුවෝ


 ඔබ සැම කියවිය යුතු ධර්ම ග්‍රන්ථයකි....   

බුදු සසුනේ අනාගත පැවැත්මත් ආරක්ෂාවත් උදෙසා බෙංගමුවේ නාලක හිමි විසින් ගත් උදාර පියවරක් ලෙස මෙම ග්‍රන්ථය දැක්විය හැක.

      මෙම ඔබ සැම කියවිය යුතුම ග්‍රන්ථයකි.කතෘ හිමියන්ට උපකාරයක් ලෙස මෙය හැකි සියල්ලෝම මිලදී ගන්න.සැමටම මෙම ග්‍රන්ථය බෙදා දෙන්න.

    මෙම පිළිබඳ තොරතුරු අපට ලැබුණේ  

  http://dharmanidhaana.wordpress.com  වෙබ් අඩවියෙනි.බුදු සසුනේ
අරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙම වෙබ් අඩවිය මඟින් ඉටුකරන සේවාව අප ඇගයිය යුතුය.එම වෙබ් අඩවියට ඉහත වෙබ් ලිපිනය මත click කිරීමෙන් පිවිසිය හැක.

                                    ‍


අජාන් චා හිමියන් විසින් රචිත ධර්ම ග්‍රන්ථ         මෙතනින් ලබාගන්න....
                 
                මෙතනින් ලබාගන්න....              මෙතනින් ලබාගන්න....
                         මෙතනින් ලබාගන්න....                                                                                                 
                                                
                                                 
                  මෙතනින් ලබාගන්න....

පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් රචිත ග්‍රන්ථමෙතනින් ලබාගන්න..

                                          මෙතනින් ලබාගන්න..      මෙතනින් ලබාගන්න..පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමියන් රචිත ධර්ම ග්‍රන්ථ
මෙතනින් ලබාගන්න..
                                     

                         මෙතනින් ලබාගන්න..මෙතනින් ලබාගන්න..

මෙතනින් ලබාගන්න..

               

                           
මෙතනින් ලබාගන්න..

No comments:

Post a Comment