ධර්ම දේශනා

අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා   

    
     1) අඳුරෙන් එළියට               -  පළමු කොටස
                                                    දෙවන කොටස                    

    2) අපණ්ණක ප්‍රතිපදාව       -  පළමු කොටස
                                                     දෙවන කොටස 


        3) අපේ නිදහස                     -  සම්පූර්ණ දේශනය

    
     4) මිසඳිටු අතහරිමු                -   සම්පූර්ණ දේශනය 
   

     5) මිසඳිටු වීමෙන් බුදුදහම     -   සම්පූර්ණ දේශනය    
        වැනසේ 

                                                 
     

අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාඅතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා


No comments:

Post a Comment